مرگ خاموش در جاده ها
واردات خودرو را این چند خانواده انجام می دهند
شرکت های عضو انجمن خودروسازان
شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان
گروه صنعتي ايران خودرو
گروه خودروسازی سایپا دیزل
شركت پيشرو ديزل
شركت زاگرس خودرو
شرکت شهاب خودرو
شرکت ماموت دیزل
شركت راين خودرو
گروه خودروسازی بهمن
شركت مرتب خودرو
شرکت عقاب افشان
شركت آميكو
شرکت آکیا خودرو
شركت بهمن دیزل
شرکت کاریزان خودرو